Azyk tehnologiýalary

Ösýän dünýä ilaty üçin durnukly we jogapkärli iýmit dolandyryş, pudagyň anyk çözgütleri bolan meselelerini öňde goýýar. Iýmit önümleriniň ygtybarly, howpsuz, tygşytly we netijeli önümçiligini we gaplanyşyny üpjün etmegiň innowasion ýollary azyk senagaty üçin dört söwda ýarmarkamyzyň merkezi elementidir. Senagatyň esasy mowzuklary bolup, çeşmeleriň netijeliligi, önümçiligi optimizasiýa, azyk howpsuzlygy, sanly çözgütler we azyk tendensiýalary çykyş edýär. 1949-njy ýyldan bäri geçirilýän IFFA-nyň tagallasy bilen Messe Frankfurt, Maýn-boýundaky-Frankfurt şäherinde et senagaty üçin halkara öňdebaryjy çäresini guramak üçin jogapkärdir. Kompaniýanyň bu pudakdaky beýleki üç çäresi Hytaýda, Russiýada we Argentinada ýerleşýär.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat