Geliş

Messe Frankfurt merkezi Ýewropanyň merkezinde ýerleşýär. Frankfurtda we onuň töwereginde köp sanly myhmanhanany tapyp bilersiňiz. Bu ýerde gelşiňiz barada iň möhüm maglumatlary we galmak üçin maslahatlary tapyp bilersiňiz.

Howa menzilinden gelmek

Frankfurt howa menzilinden awtoulag ýa-da taksi bilen sergi meýdançalaryna 15 minutlyk ýol bolup, Şäher girelgesine/Festhalle (“Eingang City/Festhalle”), Galleriýa girelgesi (“Eingang Galleria”) ýa-da Portalhaus girelgesine (“Eingang Portalhaus”) gelýär. Howa menzilinden S-Bahn şäher ýakasyndaky otly liniýalaryny S8 ýa-da S9 (Hanau ýa-da Offenbach Ost ugry boýunça) Frankfurt merkezi wokzalyna ("Hauptbahnhof ") münüp bilersiňiz. S3, S4, S5 we S6 şäher ýakasyndaky otly liniýalary sizi göni söwda ýarmarkasy meýdançalaryna (stansiýa: “Frankfurt (Main) Messe”) alyp barar.

Frankfurt merkezi wokzalyndan gelmek

Frankfurt Merkezi wokzaly Messe Frankfurtdan bary-ýogy birnäçe ýüz metr uzaklykda. Ol ýerdäki ýerasty stansiýa şäherara otlylary (S-Bahn) we ýerasty otlylar (U-Bahn) bilen çalt göni girişi üpjün edýär. Mundan başga-da, Merkezi wokzalyna geleniňizden soň tramwaý ýa-da taksa geçip bilersiňiz. Pyýada ýöremegi halaýan bolsaňyz, 10 minut töweregi wagt gerek.

RMV torunyň nyşany bolan çärä giriş petekleri jemgyýetçilik ulaglarynda syýahat üçin hem güýje girýär (giriş talonlaryndan we goşmaça peteklerden başga). Bularyň arasynda Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sebitindäki jemgyýetçilik ulag ulgamynda çärä gitmek we ondan gaýtmak boýunça mugt syýahaty üpjün edýär. Petek kassasyndan satyn alnan bir günlük petekler diňe söwda ýarmarkasyndan gaýtmak üçin jemgyýetçilik ulaglarynda güýje girýär.

Onlaýn petek, diňe şahsyýetnamasy ýa-da pasporty bilen baglanyşykly RMV jemgyýetçilik ulag ulgamynda ulanylyp bilner. Onlaýn alyş-çalyş resminamalaryň eýelerine RMV ulgamynda mugt syýahat etmäge hukuk berýär.

Goşmaça maglumat

Awtoulag ýolundan

Ulag merkezi hökmünde Frankfurtda ajaýyp awtoulag ýollary hem bar. Toplumlaýyn ýol dolandyryş ulgamymyza degişli alamatlara eýeriň - bu size Messe Frankfurt şäherine iň gysga ýoly görkezer. Messe Frankfurt çäreleri üçin giň awtoulag duralgasy bar. “Rebstock” köp gatly awtoulag duralgasy işe başlanda, gatnaw hyzmatymyz sizi ol ýerden göni sergi meýdançalaryna getirer.

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat