Gizlinlik syýasaty

Aşakda şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamak we gaýtadan işlemek, şeýle hem gizlinlik kanunlaryndaky hukuklaryňyz barada umumy maglumat berilýär.

Sebitiň talaplaryna laýyklykda, Türkmenistanyň "Şahsy maglumatlary goramak barada" kanuny bar, bu ýerde adamlar baradaky şahsy maglumatlar umumy elýeter we çäklendirilen görnüşe bölünýär. Umumy elýeter maglumatlary almak diňe maglumat göterijileriň şahsy ýazmaça razyçylygy ýa-da elektron resminama görnüşinde we diňe käbir adamlara rugsat berilýär. Razylyk ýazmaça ýa-da elektron resminama görnüşinde hem yzyna alynyp bilner

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat