Hoş geldiňiz

Messe Frankfurtyň Türkmenistandaky resmi wekilligine hoş geldiňiz

Messe Frankfurt: Global iş üçin işewürlik modeli

Messe Frankfurt (Group) öz sergi meýdançalary bilen dünýäniň iň uly söwda ýarmarkany, kongres we çäräni guraýjydyr. 800 ýyl töweregi wagt bäri, Frankfurtda we bütin dünýäde adamlary bir ýere jemleýäris. Söwda ýarmarkalarymyza, kongreslerimize ýa-da beýleki çärelere, sanly ýa-da analog hyzmatlar bilen bolsun - edýän ähli işlerimiz elmydama adamlaryň arasyndaky gatnaşyklara gönükdirildi. Bu, uzak taryhymyzyň jümmüşinden kämilleşdiren bir başarnygymyzdyr. Otuzdan gowrak ofisde 2600 töweregi işgäri bilen, müşderilerimiziň bähbitlerini hasam artdyrmak üçin gije-gündiziň dowamynda we bütin dünýäde işleýäris. 4,5 milliondan gowrak myhman we 100 000-den gowrak sergä gatnaşyjylar halkara ulgamymyzyň netijeliligine we çärelerimiziň hiline bil baglaýarlar. Messe Frankfurt geljekki tendensiýalary täze tehnologiýalar, bazary adamlar we islegi talap bilen üpjün edýär. Dürli mümkinçilikler we pudak bölümleri bir ýere jemlenende, täze hyzmatdaşlyk, taslamalar we işewürlik modelleri üçin giňişlik döredýäris.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat