Howpsuzlyk, Gorag we ýangyn howpsuzlygy

Messe Frankfurt, Aziýada, Germaniýada, Ýakyn Gündogarda, Russiýada, Günorta Amerikada we Gündogar Afrikada on bir çäräni geçirip, raýat howpsuzlygynyň çärelerini geçirmek babatynda dünýäde öňdebaryjy guramaçylardan biridir. Bu pudakda ösýän dünýä bazaryna Intersec we Secutech ýaly halkara markalary bilen dünýäniň iň dinamiki sebitlerine girmegiň ajaýyp serişdesini hödürlemek bilen jogap berdik.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat