Myhmanlar

Ýüzugry bilmeli umumy maglumatlar – şol sanda söwda ýarmarkasyna gatnaşmagyňyz, çärä syýahat etmek we yzyňa gaýtmak hem-de sergi meýdançasyndaky hyzmatlar.

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat