Sarp ediş harytlary

Hem gündelik serişdeler we dizaýn obýektleri hökmünde olar möhüm ykdysady faktorydyr. Şeýle hem olar durmuşymyza arassa duýgy goşup bilerler. Globallaşma, sanlaşdyrma we täze paýlanyş görnüşleri pudagy çalt depginde üýtgedýär. “Ambiente” we “Beautyworld” öz içine alýan marka maşgalasy bilen Messe Frankfurt, işewürlige geljegiň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga kömek edýän halkara derejesinde öňdebaryjy iş platformalaryna eýedir.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat