Sergä gatnaşyjylar

Aýry-aýry pudaklara ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Messe Frankfurt innowasion tor platformalaryny döredýär.

Messe Frankfurt her ýyl Frankfurtda we dünýäniň beýleki ýerlerinde 150 töweregi söwda ýarmarkasyny gurnaýar. Messe Frankfurtyň köp sanly söwda ýarmarkasynyň birinde sergi açmak isleýärsiňizmi? Bu ýerde hasaba alyş we hyzmatlar baradaky ähli möhüm maglumatlary tapyp bilersiňiz.

Söwda ýarmarkasyna üstünlikli gatnaşmagyňyz üçin hyzmatlar

Söwda ýarmarkasyndaky üstünlikleriňizi bir çeşmeden gelýän hyzmatlar bilen sazlaň: talabalaýyk stend gurluşygyndan we marketingden başlap, size we myhmanlaryňyza ýakymly naharhana hyzmatyna çenli.

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat