Ykjamlyk we logistika

Sanlaşdyrma we dekarbonizasiýa megatrendleri ykjamlylyga we logistika düýpli täsir edýär. Baglanan awtoulaglar, awtonom sürüş we täzelenip bilýän energiýa hereketlendiriji ulgamlar bu pudakda iň möhüm temalar. “Automechanika” we “Hypermotion” ýaly halkara çärelerimizde gepleşiklere diňe awtoulag pudagynyň esasy wekilleri gatnaşmaýar. Geljekdäki ulag ulgamlary bilen baglanyşykly akylly pikirler üçin dogry özara täsir formatlaryny hödürleýäris. Söwda ulaglary, motosikller we logistika pudagyndaky çäreleri aýtmanymyzda hem ýokardaky aýdylanlary mysal bolup biler.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat